Hikayemiz │ Our Story

Hikayemiz, Genç Antik Çağ ve Bizans döneminlerine yoğunlaşan bir grup yüksek lisans ve doktora öğrencisinin bu alanda çalışan ve bu alana ilgi duyan kesimlerin bir araya geldikleri bir platform hayal etmeleri ile başladı.

Hayalimiz, bir öğrenci inisiyatifi olarak başlayan bu iletişim ve paylaşım platformunun bilimsel bir sosyal ağa dönüşmesi ve hepimiz için değer yaratması.

Our story started when a group of graduate students concentrating on the Late Antiquity and the Byzantine periods imagined a platform where people working and interested in this field could come together.

Our dream is to transform this communication and sharing platform, which started as a student initiative, into a scientific social network and create value for us all.


Hep birlikte değer yaratalım!

Let’s create value together!


Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

Our Vision, Mission and Values

Vizyonumuz

Yeni bilgiler keşfederek ve öğrendiklerimizi akademik dünyayla ve kamuoyuyla paylaşarak Geç Antik Çağ ve Bizans alanındaki bilgi birikimimizi artırmak; ülkemizdeki bu döneme ait kültürel mirasa ilişkin farkındalık yaratmak, korumak ve gelecek nesillere aktarılmasında etkin bir rol oynamak.

Our Vision

To increase our knowledge in Late Antiquity and Byzantium by discovering new information and sharing what we have learned with the academic world and the public; to play an effective role in raising awareness about the cultural heritage of this period in our country, and to transfer it to future generations.

Misyonumuz

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında çalışan akademik çevre (öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar) arasındaki iletişimi ve bağları güçlendirecek, etkileşimi ve işbirliğini artıracak bir bilimsel sosyal ağ oluşturmak.

Geç Antik Çağ ve Bizans alanında yapılan çeşitli akademik çalışmaların ve haberlerin bu konuya ilgi duyan kesimlerce takip edilmesini sağlayacak, katılımı ve etkileşimi destekleyecek sosyal medya platformlarını oluşturmak ve yürütmek.

Ülkemizdeki Geç Antik Çağ ve Bizans kültürel mirası hakkında farkındalık yaratmak ve bu kültürel mirasın korunmasına yönelik kamuoyu oluşturmak.

Our Mission

To create a scientific social network that will strengthen the communication and bonds between the academic environment (students, academics, researchers) working in the field of Late Antique and Byzantine studies and increase interaction and cooperation.

To create and run social media platforms that will allow the following of various academic studies and news in the field of Late Antique and Byzantine studies, to support participation and interaction.

To raise awareness about Late Antique and Byzantine cultural heritage in our country and to create public opinion for the protection of this cultural heritage.

Değerlerimiz

Bilimsellik

Bizantolog. üyeleri tarafından internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar Geç Antik Çağ ve Bizans dönemine ilişkin akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkindir. 

Saygı

Bizantolog. üyeleri, internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda ve bildirdikleri görüş ve yorumlarda karşılıklı saygı ve nezaket ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. Farklı görüş ve düşüncelere saygı duyarlar. Tartışmalarda bilimsel ve akademik söylemin dışına çıkmazlar, kişilik haklarına saygılı tutum ve davranışlar sergilerler. 

Dayanışma

Bizantolog. üyeleri, işbirliği ve yardımlaşmaya açık ve heveslidirler. Topluluğun tüm üyelerine karşı kibar, dostane ve iyi niyetle yaklaşırlar. Üyelerin çalışmalarını desteklemek ve ortak akıl üretmek amacını güderler. Aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını gözetirler. 

Güvenlik

Bizantolog. üyeleri, internet güvenliği konusunda dikkatli davranırlar. Forum ve bloglarda hassas kişisel bilgilerini paylaşmamaya özen gösterirler. 

Our Values

Bizantolog. members share and observe the values of scientificness, respect, and solidarity and act responsibly regarding internet security.

Powered by WordPress.com.